Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων ενστάσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Πίνακας επιτυχόντων, κατά φθίνουσα σειρά, και απορριφθέντων.