Έναρξη Επιδοτούμενου Προγράμματος Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων

 

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 290/04-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Α246ΜΟΞ9 – ΓΞΔ) Απόφαση Ένταξης από τον ΕΦΔ ΣΥΔΝΑ και την τροποποίηση της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 1084/30-12-2020 (ΑΔΑ: 97ΧΩ46ΜΟΞ9 – 2ΡΠ).

Αντικείμενο της Πράξης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ” αποτελεί η παροχή μιας δέσμης συνεκτικών υποστηρικτικών ενεργειών συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης, για 750 ωφελούμενους ανέργους, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Με την υλοποίηση του Έργου επιδιώκεται:

· Η συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, καθώς και η αναβάθμιση των ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων

· Η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και ειδικότερα, η προώθησή τους στην απασχόλησης.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους άνεργους

θα ξεκινήσει στις 25/02/2022

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

αναφέρονται αναλυτικά οι

προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα