Ανακοίνωση Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων

 

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α΄, Β΄ και Γ΄ κύκλο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν 750 υποψήφιοι ως επιτυχόντες και 113 επιλαχόντες κατά τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα αποχώρησαν 200 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες των προηγούμενων κύκλων, ενεργοποιείται ο Δ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, ήτοι 750 ωφελούμενοι.

Έναρξη Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

21-03-2023 και ώρα 00:00:01

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

25-04-2023 και ώρα 23:59:00

Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο της: Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.