ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5055289)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289 , ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.

Σε συνέχεια της εξέτασης των υποβεβλημένων αιτήσεων ανακοινώνουμε τον ΠΙΝΑΚΑ με τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα, ήτοι μέχρι τις 3/5/2022 και ώρα 23:59:00 Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στο sydna@apopsi.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από τον Ανάδοχο. Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων επανεξετάζονται το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί στην αίτηση.

Σημειώνουμε ότι λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα για υποβολή νέων αιτήσεων από ενδιαφερόμενους.

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες από την 1η επιλογή να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

Δείτε τον Πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων εδώ.