Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Δ΄ κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιλαχόντες (δεδομένου ότι ο αριθμός των επιτυχόντων έχει ήδη εξαντληθεί από τους προηγούμενους κύκλους επιλογής), ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. Οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο έργο ανάλογα με το αριθμό των υποψηφίων που έχουν αποχωρήσει ή / και θα αποχωρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Σε συνέχεια της εξέτασης των υποβεβλημένων αιτήσεων ανακοινώνουμε τον ΠΙΝΑΚΑ με τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από τις 20/05/2023 μέχρι τις  24/05/2023 και ώρα 23:59:00.  Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στο sydna@apopsi.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από τον Ανάδοχο. Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων επανεξετάζονται το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί στην αίτηση.

Δείτε τον Πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων εδώ.