Έργο – Περίληψη

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας», με κωδικό ΟΠΣ 5055289.

Αντικείμενο της Πράξης είναι  η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 750 ωφελούμενους ανέργους, κατοίκους των Δήμων Καλλιθέας, Αλίμου ή Π. Φαλήρου,  που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις – ενέργειες:

 1. Εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και Mentoring: Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης & Mentoring σε 750 ωφελούμενους, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (12 συνεδρίες ανά ωφελούμενο) σε 3 φάσεις.
 2. Ενέργειες Κατάρτισης: Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε 750 ωφελούμενους. Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 370 ώρες σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 3. Πιστοποίηση σε 750 ωφελούμενους ανέργους: Αφορά τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η κατάρτιση και η πιστοποίηση θα γίνει στις εξής ειδικότητες:

 1. Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου)
 2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 3. Πωλητής Λιανικής
 4. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – social media marketing
 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων &Εφαρμογών
 7. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)
 8. Σερβιτόρος
 9. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 10. Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος Διοίκησης μονάδων εστίασης

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:

Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.

 

Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι :

370 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.850,00 €.

Οι Ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων επιβαρύνουν τον Πάροχο κατάρτισης
και όχι τους ωφελούμενους.

 

Μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος απορρέει από τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20%. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://sydna.apopsi.gr/ , τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων» και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής  (ΚΑΥΑΣ).

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ωφελουμένων με την αναλυτική περιγραφή του έργου, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης, την υποβολή δικαιολογητικών  και την διαδικασία επιλογής πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας και να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας πατήστε στο πλαίσιο «Υποβολής αίτησης και Δικαιολογητικών» εδώ