Συχνές Ερωτήσεις

1) Από ποιες περιοχές έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ωφελούμενοι;

Οι ωφελούμενοι που είναι κάτοικοι των Δήμων: Καλλιθέας, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου.

2) Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

 Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών περιλαμβάνει  τα εξής βήματα:

  1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του έργου  https://sydna.apopsi.gr/
  2. Ανάρτηση  των  απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα  https://sydna.apopsi.gr/ , κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
  3. «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και χαρακτηρισμός ως «Υποβεβλημένη», κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους.

Διευκρινίζεται ότι

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης αν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δεν διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά μπορούν να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης και να επανέλθουν αργότερα και να τα συμπληρώσουν, επιλέγοντας το πλαίσιο «Αναζήτηση Υποβληθέντων αιτήσεων». Εφόσον ολοκληρώσουν την συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης και την ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην πρόσκληση ωφελουμένων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε «Οριστική Υποβολή» της αίτησής τους κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που πρέπει υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση ωφελουμένων,  πατήστε εδώ.

3) Απόδειξη Μόνιμης Κατοικίας

Ο τόπος της μόνιμης κατοικίας θα αποδεικνύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία θα υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση:

  • Βεβαίωση ανεργίας στην οποία αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας τους

    ή

  • Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης του Συ.Δ.Ν.Α. (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2020, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται.

 

4) Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το «ανέβασμα»/μεταμόρφωση (upload) των δικαιολογητικών μου. Φταίει το  «μέγεθος» ή/ και το τύπος του/ων αρχείου/ων;

Α) Αν κάποιο δικαιολογητικό  αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταμορφώστε το.

Β) Μέγεθος ανά αρχείο: μέχρι και 3 ΜΒ

Γ) Αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf, jpg, png,doc,docx,zip


5) Έχω γίνει δεκτός/ή σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα διακοπεί η ανεργία μου;

Σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης μπορείτε να διατηρήσετε  την ιδιότητα του ανέργου και να συνεχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούστε εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε περίπτωση που δεν πληροίτε σωρευτικά τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης/εκπαίδευσης.
• http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-deltio-anergias

  
6) Θα γίνει αναστολή του τακτικού επιδόματος ανεργίας που λαμβάνω; Θα διαγραφώ από τα μητρώα του ΟΑΕΔ;

Αναστολή της καταβολής του επιδόματος γίνεται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της. Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.

Συνέχιση της επιδότησης πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (άρση του λόγου αναστολής) , υποβάλλοντας ο άνεργος στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.
• Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ 1.
• 44137/613/18-12-13 K.Y.A. (ΦΕΚ B 3253)
• 
Εγκύκλιος
• 
http://www.oaed.gr/epidoma-makrochronios-anergon1

 7) Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα θα επηρεάσει την καταβολή του ΚΕΑ που δικαιούμαι;

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/2018  - ΦΕΚ 2281/Β/15-6-2018 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».


«Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».


 8) Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβω θα υπολογιστεί στα εισοδηματικά μου όρια;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του ν. 4520 (Α’30/2018) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

«1. Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6, ως εξής:

"5. Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα."
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει από 1.1.2018.»