Δικαιολογητικά

Α) Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sydna.apopsi.gr/ μέχρι και την ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Στην περίπτωση που ένα έγγραφο καλύπτει περισσότερα εκ του ενός δικαιολογητικά, τότε πρέπει να αναρτηθεί όσες φορές χρειάζεται στο σύστημα ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας με το οποίο να πιστοποιείται και η ημερομηνία γέννησης.
 2. Αντίγραφαοποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  1. Α.Φ.Μ.
  2. Α.Μ.Κ.Α
  3. Α.Μ.Α
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 ως 31/12/2020). Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) υποβάλλουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό.
 5. Βεβαίωση Ανεργίας (τη οποία θα εκδώσουν από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών τους κωδικών).
 6. Για την απόδειξη ότι είναι κάτοικοι σε έναν από τους Δήμους Καλλιθέας, Αλίμου, ή Παλαιού Φαλήρου:
  • Βεβαίωση ανεργίας, η οποία θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία της διεύθυνσης των υποψηφίων προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο τόπος κατοικίας τους ανήκει σε ένα εκ των τριών Δήμων.

     ή

  • Λογαριασμός Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης του Συ.Δ.Ν.Α. (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2020, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται.
 7. Για την απόδειξη ότι είναι Δημότες σε έναν από τους Δήμους Καλλιθέας, Αλίμου, ή Παλαιού Φαλήρου απαιτείται Πιστοποιητικό εντοπιότητας από τον Δήμο ή το gov.gr ότι είναι εγγεγραμμένος Δημότης, ή αποδεικτικό υποβολής αίτησης μεταδημότευσης μέχρι και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
 8. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (η οποία θα απευθύνεται στoν Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) ότι:

  • δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές

  • δεν συμμετέχουν παράλληλα και σε άλλο επιδοτούμενο έργο

  ότι αποδέχονται το σύνολο των όρων της παρούσαw πρόσκλησης και το σύνολο των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και

  • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 9. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

  10. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών απαιτείται και η κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσα (επίπεδο τουλάχιστον Β2).

 

Β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτήσει ο επιτυχών ωφελούμενος μετά την αρχική επιλογή του και την Ένταξη του στο έργο

Κατά την 1η ημέρα Συμβουλευτικής, πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sydna.apopsi.gr/, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της ανεργίας του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής). Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

 

Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανεργία του ωφελούμενου κατά την ημερομηνία της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα συμβουλευτικής) είναι:

• Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας μέχρι και την ημέρα έκδοσής της η οποία θα έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συμβουλευτικής.

• Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (η οποία θα απευθύνεται στoν Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) ότι δεν συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλη επιδοτούμενη δράση του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020».

Επιλεγέντες ωφελούμενοι οι οποίοι μετά από αποδεδειγμένη ενημέρωση (αποστολή e-mail στη δηλωμένη στην αίτηση τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την υποχρέωσή τους να αναρτήσουν τα δικαιολογητικά της 1ης συνεδρίας δεν ανταποκριθούν εντός είκοσι (20) ημερών στη συγκεκριμένη υποχρέωση θα διαγράφονται αυτοδίκαια από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιλαχών.

 

Επίσης, όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν να αναρτήσουν Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριοι Δικαιούχοι οι ίδιοι, για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.